23w5043: Lagrangian Multiform Theory and Pluri-Lagrangian Systems

(October 22 - 27, 2023)
SpeakersFrank Nijhoff Jacob Richardson Mats Vermeeren Yuri Suris Andrew Kels Chengfa Wu Sikarin Yoo-Kong Joao Faria Martins Bianca Dittrich Anton Dzhamay Masashi Hamanaka Atsuo Kuniba Cheng Zhang Yingying Sun Pavlos Xenitidis Benoit Vicedo Peter Olver Shihao Li Linyu Peng Vincent Caudrelier Xiaoxue Xu Anup Anand Singh Da-jun Zhang Yuji Kodama Yuancheng Xie Changzheng Qu Nicolai Reshethikin Di Yang Jipeng ChengGroup PhotosGroup Photo - Lecture Hall Group Photo - Outside Panel Session
Back to 23w5043 event webpage

Back to Banff International Research Station website