23w511 Vortex Dynamics: the Crossroads of Mathematics, Physics and Applications

(December 3 - 8, 2023)
Speaker PhotosAnkang Gao Chen Wang Christiana Mavroyiakoumou Jie Yao Jie Yao Linlin Kang Long Chen Miguel Bustamante Morten Brons Renzo Ricca Rong Zou Tao Yang Thomas Leweke Wieyu Shen Wenchao Yang Xinyu Zhao Yasuhide Fukumoto Yue YangOther Photos19w5111 Group Photo

Back to 23w5111 event webpage

Back to Banff International Research Station website